Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v průběhu měsíců listopadu a prosince 2016 proběhl v pěti městech České republiky cyklus symposií věnovaný novým možnostem farmakoterapie obezity. Tento cyklus přivedl do přednáškových sálů téměř 1000 účastníků, lékařů se zájmem o farmakoterapii obezity. Řečníci, uznávaní odborníci se zaměřením na endokrinologii, obezitologii a diabetologii přiblížili posluchačům novou příležitost ve farmakoterapii obezity, fixní kombinaci naltrexon-bupropion, která vstoupila do Evropy, Českou republiku nevyjímaje.

V širším kontextu pak byl byly prezentovány a diskutovány související aspekty z historie a současnosti léčby obezity, epidemiologická data, komorbidity a benefity váhové redukce.

Uvědomujeme si, že ne všichni zájemci o toto téma měli možnost se symposia zúčastnit. Pro tyto případy bylo symposium audiovizuálně zaznamenáno, zpracováno a je nyní nabídnuto zájemcům pro distanční elektronické vzdělávání. Pro vstup na webcast využijte banner vpravo.

Pořadatel

Organizátor

Obezita In News

Program sympozií:

17.00 – 17.10   Úvodní slovo

17.10 – 17.25   Obezita není stav těla a mysli, obezita je nemoc se všemi riziky! (Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., Plzeň)

17.25 – 17.40   Fixní kombinace bupropion-naltrexon: nový “centrálně působící” koncept v léčbě obezity (Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., Praha)

17.40 – 17.55   Jak je na tom nový “centrálně působící” koncept s účinností? (Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D., Olomouc)

17.55 – 18.10   Jak je na tom nový “centrálně působící” koncept s bezpečností? (Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., Praha)

18.10 – 18.25   No a jak s tímto konceptem naložit v klinické praxi? (MUDr. et RNDr. Tomáš BRYCHTA, PhD., Olomouc)

18.25 – 18.40   Víme jak na to nebo ne? Vaše dotazy – naše odpovědi (panelová diskuse)

18.40 – 19.00   Přestávka

19.00 – 19.45   Poskytování zdravotních služeb pohledem významných právních pravidel (Mgr. Libor Štajer, Praha)

Termíny a místa konání:

14.11. 2016     Brno, Hotel International (Husova 16)

22.11. 2016     Ostrava, Hotel Imperial (Tyršova 6)

28.11. 2016     Hradec Králové, Hotel Černigov (Riegrovo náměstí 1494)

29.11. 2016     Plzeň, Secese v plzeňském Prazdroji (U Prazdroje 7)

07.12. 2016     Praha, Hotel Grandior (Na Poříčí 42)

Odborný garant

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Endokrinologický ústav

Akreditace ČLK

Odborné semináře byly pořádány dle Stavovského předpisu České lékařské komory č. 16. Každý účastník obdržel osvědčení ČLK.

Řečníci

Aktivní účast na sympoziích přijali přední odborníci v oborech obezitologie, diabetologie, endokrinologie.

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Endokrinologický ústav

Od ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1994 pracoval až do roku 2016 na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2000-2002 působil jako Visiting fellow v National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Disease, NIH  v Bethesdě, USA.

V současné době je zástupcem ředitelky Endokrinologického ústavu v Praze, výzkumně pracuje též na Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN.

Klinicky se zabývá diabetologií a obezitologií, výzkumně pak mechanizmy vzniku inzulínové rezistence, diabetu 2. typu a jejich ovlivněním, dále výzkumem endokrinní funkce tukové tkáně a gastrointestinálního traktu a využitím nových technologií v prevenci a léčbě obezity a diabetu. Je autorem 8 knih, 15 kapitol v českých a anglických monografiích, více než 200 odborných a řady populárně vědeckých článků a držitelem řady českých i mezinárodních cen za výzkumy v diabetologii a obezitologii včetně Ceny ministra zdravotnictví za rok 2010, Čestného uznání ministra zdravotnictví za rok 2012, Lantus Young Investigator Prize za rok 2010, Ceny České učené společnosti za rok 2004 za významné objevy v diabetologii a řady dalších. Je předsedou České obezitologické společnosti a členem výboru České diabetologické společnosti.

Doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.

Ústav hygieny a preventivní medicíny LF UK v Plzni

Přes 20 let pracuje 1 den v týdnu jako odborný lékař v Obezitologické ambulanci I. interní kliniky FN v Plzni, zároveň je vedoucí Ústavu hygieny a preventivní medicíny a proděkankou pro rozvoj LF v Plzni, Univerzity Karlovy.

Pregraduální i postgraduální studia absolvovala na LF v Plzni, získala specializaci ve vnitřním lékařství, její výzkum je zaměřen na prevenci a léčbu neinfekčních chronických onemocnění souvisejících s obezitou, obezogeny a výživou. Zastupuje ČR na jednáních Evropské Platformy výživy, fyzické aktivity a zdraví, v tomto roce byla také zvolena vice-prezidentkou Evropské společnosti pro studium obezity (EASO) pro Střední Evropu. V EASO je zároveň členem pracovního výboru pro prevenci obezity. Je garantem Akčního plánu č. 2 Zdraví 2020 pro ČR na léta 2015-2020, zaměřeného na správnou výživu a prevenci obezity. Je autorkou či spoluautorkou několika monografií, řady kapitol v monografiích, SW programů i originálních výzkumných prací na téma výživy, obezity a exogenních endokrinních modulátorů.

Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.

Endokrinologický ústav

Více než 30 let pracoval na interních klinikách  1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2002-2011 byl ředitelem Endokrinologického ústavu. V roce 1993 spoluzakládal Českou obezitologickou společnost ČLS JEP, jejímž byl prvním předsedou. Aktivně se podílel rovněž na činnosti Evropské asociace pro studium obezity (EASO) a Obesity Management Task Force (OMTF) EASO. V letech 2006-2009 byl prezidentem EASO a v letech 2001-2006 předsedou OMTF. Je členem redakčních rad několika odborných lékařských časopisů. Dr. Hainer spoluorganizoval řadu mezinárodních kongresů a sympozií s obezitologickou tématikou. Je autorem několika monografií  věnovaných obezitě a spoluautorem Doporučení pro léčbu obezity v Evropě. Publikoval přes 200 odborných článků.  Témata jeho vědeckých prací zahrnují: velmi přísné nízkoenergetické diety; faktory ovlivňující účinnost léčby obezity; genetické a environmentální aspekty hmotnostních změn; jídelní chování a zdravotní rizika; metabolicky zdravá obezita u dospívajících; hormonální a metabolická odpověď na chirurgickou léčbu obezity. Dr. Hainer se účastnil několika mezinárodních klinických studií s antiobezitiky.

Doc. MUDr. David Karásek, Ph.D.

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická, FN Olomouc

Pracuje již 20 let na III. Interní klinice – nefrologické, revmatologické a endokrinologické FN a LF UP Olomouc. V současné době je zástupce přednosty kliniky pro LP a koordinátorem Diabetologického centra FN Olomouc. Jako odborný lékař se podílí na činnosti endokrinologické a diabetologické ambulance a poradny pro poruchy metabolismu lipidů. Pregraduální i postgraduální studia absolvoval na LF UP v Olomouci, získal specializaci ve vnitřním lékařství, endokrinologii a diabetologii. Jeho výzkum je zaměřen na problematiku dyslipidémií, metabolického syndromu, inzulínové rezistence, viscerální obezity a jejich vztahu k časnému kardiovaskulárnímu postižení. Je autorem či spoluautorem několika monografií, kapitol v monografiích, originálních výzkumných i přehledných prací. Za svoji výzkumnou činnost obdržel řadu ocenění (České internistické společnosti, České společnosti pro aterosklerózu, České diabetologické společnosti) včetně Ceny ministra zdravotnictví za výzkum a vývoj.

MUDr. et RNDr. Tomáš Brychta, Ph.D.

Centrum pro léčbu diabetu a obezity, Olomouc

Pracuje jako vedoucí lékař (internista, diabetolog, obezitolog, sportovní lékař) v privátním zdravotnickém zařízení. Je výkonným ředitelem Agentury Science Pro, spol. s r.o., která se zabývá realizací medicínského výzkumu. Je PI (hlavní řešitel) řady mezinárodních klinických studií v oblasti diabetologie, obezitologie a lipidologie. Dlouhodobě se věnuje prevenci a léčbě civilizačních chorob a tuto problematiku také přednáší na FTK UP Olomouc. Je součástí národního týmu řešitelů  celosvětové studie HBSC. Je členem ČDS, EASD, ČSTL a členem výboru ČOS.

Pregraduální i postgraduální studia absolvoval na LF UP v Olomouci, získal specializaci ve vnitřním lékařství, diabetologii, sportovní medicíně  a akupunktuře. Matematiku vystudoval na PřF UP Olomouc.

Jeho výzkum je zaměřen na hodnocení režimových a farmakologických intervencí u diabetiků a obézních pacientů. dále se věnuje výzkumu ANS pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence.  Publikoval přes 50 odborných sdělení.

Mgr. Libor Štajer

Advokátní kancelář KMVS, Praha

Je jedním ze čtyř zakládajících partnerů advokátní kanceláře KMVS. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již během studia získal cenné pracovní zkušenosti jako account manager v reklamní agentuře AETNA, spol. s r.o. a při pracovní stáži v USA. Začátek své právní praxe v AK Winter & spol. pak spojil právě především s  reklamou, médii a autorským právem. Právní praxi vykonává více než 14 let, od 1.1.2006 je partnerem AK KMVS.

Specializuje se na oblast farmaceutického práva (od registrace léčiv až po jejich uvádění na trh, cenovou regulaci a stanovení úhrad léčivých přípravků, regulaci reklamy atd.), obchodního práva (s důrazem na právo korporátní), závazkového práva a pracovního práva. Ve své praxi se zabývá také otázkami autorského práva a reklamního práva a pracuje s řadou reklamních agentur.

Publikační činnost a spolupráce s médii: Zdravotnické noviny, Pharm Business, Marketing & Media atd.

Hlavní partneři

Bez názvu-1

Mediální partneři

farmakoterapie
Medical_Tribune